با توجه به مشکلات موجود در فرایند اجرای طرح منزلت تا اطلاع ثانوی امکان ثبت نام در این طرح وجود ندارد.